Το έργο

Σύντομη Περιγραφή Έργου «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ξυλοκάστρου»

 

To έργο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ξυλοκάστρου», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης,  αποτελεί μια προσπάθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, για την ανάπτυξη συστημάτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, στην κατάρτιση και εκπαίδευση των Πολιτών στα συγκεκριμένα θέματα, στην εξοικονόμηση πόρων με χρήση νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό θα αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και μέσω των ΚΑΠΗ που λειτουργούν στον Δήμο.

 

Το ολοκληρωμένο Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στον νέο Δήμο Ξυλοκάστρου, λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» με απώτερο στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και επεκτείνει τις δράσεις Πρόνοιας του Δήμου με την ανάπτυξη Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής, τα οποία απευθύνονται σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού (νέοι, αθλητές, κλπ.)

 

Το σύστημα έχει πολλαπλό σκοπό:

• λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή και

• προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και φάκελου φροντίδας στους Δημότες

• εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες όλων των Δημοτών με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

• συμβάλλει στην Πληροφόρηση και στην Κατάρτιση των Πολιτών, όλων των ηλικιών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών υγείας.

 

Στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Διαδικτυακή Πύλη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας & Πρόνοιας, μέσω της οποίας προσφέρονται οι ακόλουθες τουλάχιστον υπηρεσίες:

•    Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Κατάρτισης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών

•    Υπηρεσίες Διαδραστικής επικοινωνίας σε θέματα Φροντίδας Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού και Υγείας

•    Διαβαθμισμένη Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας (το οποίο αναλύεται στη συνέχεια) και στις σχετικές υπηρεσίες του

  1. Υπηρεσίες κατ’ Οίκον Παρακολούθησης και Φροντίδας, οι οποίες περιλαμβάνουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων της υγείας  είκοσι πέντε ηλικιωμένων (πίεση, παλμούς, θερμοκρασία, κλπ.), με χρήση ειδικών συσκευών και σύγχρονων δικτύων.
  2. Εφαρμογή Φάκελου Φροντίδας Δημότη για την συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, το οποίο περιλαμβάνει φάκελο κάθε συμμετέχοντα και προσφέρει δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, ενώ μελλοντικά θα επιτρέπει την σύνδεση του με Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.)
  3. Υποσύστημα Καταγραφής και Συλλογής Ιατρικών Δεδομένων, για laptop των στελεχών του «Βοήθεια στο Σπίτι». Τα στελέχη εξοπλίζονται με φορητό εξοπλισμό (Laptop),  ειδικευμένη εφαρμογή και φορητές ιατρικές συσκευές και θα καταγράφουν παραμέτρους υγείας συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί μόνιμος ειδικός ιατρικός εξοπλισμός τηλεμετρίας.
  4. Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής σε προκαθορισμένα σημεία στα ΚΑΠΗ τα οποία έχουν εξοπλιστεί με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Ιατρικές Συσκευές και με αυτοματοποιημένο τρόπο θα δίνουν την δυνατότητα προληπτικών μετρήσεων κρίσιμων ιατρικών παραμέτρων σε Δημότες συγκεκριμένων κατηγοριών. Οι Δήμοτες θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδομένα μέσω των συγκεκριμένων κέντρων ή μέσω του διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων.